HomeDziałyDokumenty niemieckie

Dział I –  Dokumenty niemieckie, (Sygnatura I.Z. Dok. I, 971 pozycji inwentarzowych)

Dział I zawiera oryginalne dokumenty niemieckie, ponadto uwierzytelnione odpisy oraz fotokopie i kserokopie dokumentów. Prawie 400 jednostek akt dotyczy administracji, gospodarki, organów policyjnych i osadnictwa niemieckiego w Kraju Warty; ponadto działalności utworzonego w Poznaniu „Rechsuniversität Posen". W zbiorach tego działu są egzemplarze różnych tytułów prasy niemieckiej, ulotki oraz materiały propagandowe. Około 300 pozycji inwentarzowych dokumentów przedstawia niemiecką politykę narodowościową na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy. W kolejnej liczącej kilkadziesiąt pozycji grupie akt znalazły się dokumenty o położeniu polskiej ludności - pracy przymusowej, aresztowaniach, osadzaniu w więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz eksterminacji Żydów. Zbiór afiszy niemieckich, informujących o wykonanych na Polakach wyrokach śmierci.

Niemieckie afisze, w tym wyroki śmierci na Polakach

Osobną grupę akt stanowią dokumenty przedstawiające wysiedlenia Polaków i Żydów z ziem wcielonych do Rzeszy oraz Zamojszczyzny. W tym dziale Archiwum są też niemieckie dzienniki urzędowe dotyczące ziem polskich wcielonych do III Rzeszy oraz Generalnego Gubernatorstwa. W posiadaniu Instytutu jest komplet dzienników „Ostdeutscher Beobachter" oraz „Krakauer Zeitung".(1939-1945).

Wykaz imion, które można było nadawać polskim dzieciom w Kraju Warty

 

Okólnik w sprawie używania języka polskiego przez Polaków

 

Niemieckie zaświadczenie o pracy nieletniej Polki

 

Niemieckie dokumenty dotyczące zniemczania nazw miejscowości w Kraju Warty

 

Obwieszczenia o publicznym rozstrzelaniu Polaków w Warszawie

 

Karty personalne profesorów Uniwersytetu Poznańskiego) z adnotacjami o ich nastawieniu wobec Niemców

 

Wyrok skazujący za antyniemieckie wypowiedzi i noszenie oznaki krzyża żołnierzy frontowych

 

Inwentarz: [ pobierz plik ], 736.07 KB


powrót

Go to top