Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Maria Wagińska-Marzec

dr Maria Wagińska-Marzec

główny analityk, kulturoznawca, obszary badawcze: kultura i literatura zjednoczonych Niemiec, polsko-niemieckie stosunki kulturalne, zmiana nazewnictwa miejscowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. Zespół: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka

waginska@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Protestsong w Republice Federalnej Niemiec w okresie kontestacji młodzieżowej, Instytut Zachodni, Poznań 1996, ss. 332.
 • Bayreuth – powikłana spuścizna. Spory wokół teatru Wagnera, Instytut Zachodni, Poznań 2007, ss. 360.
 • (wraz z: Z. Mazur, h. Orłowski), Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Instytut Zachodni, Poznań 2013, ss. 353.
Redakcja monografii zbiorowych
 • Przed półwieczem... Ziemia Lubuska w obiektywie (zdjęcia: Gwido Chmarzyński, Eugeniusz Kitzmann), red. P. Kraszewski, M. Wagińska-Marzec, Instytut Zachodni, Poznań 1997, ss. 163.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Konflikty wokół Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 2, s. 83-108.
 • Polacy i Niemcy – 17 czerwca 1953 i 28 czerwca 1956 – wspólna przeszłość?, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 3, s. 267-273.
 • Kontrowersje wokół odbudowy zamku berlińskiego jako wyraz sporu o tożsamość Niemców, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 4, s. 65-100.
 • „Historia i Życie”. O konkursie wiedzy historycznej dla młodzieży szkół licealnych w Polsce, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 1, s. 260-264.
 • Kultura w programach wyborczych partii politycznych w Niemczech (2009 r.), „Przegląd Zachodni” 2010, nr 2, s. 174-188.
 • Polacy i Niemcy Bałtyccy w Kraju Warty. Spotkanie po 70 latach, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 2, s. 276-298.
 • Jubileusz 60. Berlinale wydarzeniem społeczno-artystycznym, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 2, s. 293-307;
 • Współpraca kulturalna w świetle zapisów traktatowych i umów (1990-2010), „Przegląd Zachodni” 2011, nr 2, s. 101-136.
 • Cultural Cooperation in the Light of the Provisions of the Treaties and Agreements (1990-2010), „Przegląd Zachodni” Special Number 2012, s. 173-199.
 • Debata wokół subwencjonowania kultury w Niemczech, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 3, s. 258-281.
 • Kultura według planu? Strategie niemieckiej polityki kulturalnej, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 4, s. 261-267.
 • Pisarze wschodnioniemieccy po przełomie, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 1, s. 63-94
 • Polsko-niemieckie refleksje o edukacji kulturalnej oraz upowszechnianiu kultury i sztuki, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 2, s. 311-319.
 • Muzyka jako narzędzie integracji dla uchodźców w Niemczech, „Przegląd Zachodni”, nr 3/ 2016. ss. 89-114.
 • Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady  - z kroniki naukowej, „Przegląd Zachodni”, nr 3/ 2016, ss. 250-258.

 • Zur Kulturpolitik in Polen nach 1989, w: Jahrbuch für Kulturpolitik 2015/2016, Thema: Transformatorische Kulturpolitik, (Hrsg.) Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Bd. 15, Bielefeld 2016, ss. 181-189.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Niemcy, wojna, okupacja w podręcznikach do nauki języka polskiego, w: Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989, (red.) A.Wolff-Powęska, Instytut Zachodni, Poznań 1993, s. 307-336.
 • Ustalanie nazw miejscowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, (red.) Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 1997, s. 369-416.
 • Ziemie Zachodnie i Północne w podręcznikach do nauczania języka polskiego, w: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, (red.) Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 1997, s. 471-500.
 • Środowisko artystyczne przed i po zjednoczeniu Niemiec, w: Elity w jednoczących się Niemczech, (red.) H. Orłowski, M.Tomczak, Instytut Zachodni, Poznań 1999, s.277-323.
 • Jak zmieniano nazwy miejscowości na Warmii i Mazurach po 1945 r., w: Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, (red.) Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 59-110.
 • Społeczność lokalna w obronie „swych” nazw na Warmii i Mazurach, w: Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, (red.) Z. Mazur, Instytut Zachodni, Poznań, 2000, s. 309-354.
 • Problem nazewnictwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, w: Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2006, s. 301-342.
 • Polsko-niemieckie kontakty kulturalne w latach 1990-2009. Poznań – RFN – Hanower, w: Wielkopolska – niemieckie kraje związkowe. Czas współpracy, t. 1: Konteksty, kontakty, (red.) S. Piontek, Poznań 2009, s. 97-117.
 • Formy i płaszczyzny dialogu kulturalnego (1999-2010), w: Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2013, s. 139-195.
 • Zmiany strukturalne i finansowo-organizacyjne w kulturze zjednoczonych Niemiec, w: Z. Mazur, H. Orłowski, M. Wagińska-Marzec, Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013, ss. 13-137.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • (wraz z: A. Brencz), Zrzeszenia pionierów – nowe zjawisko społeczne na Ziemiach Zachodnich, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 2/1998, ss. 35.
 • Wokół federalizmu w sferze kultury w Republice Federalnej Niemiec, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 37/2005, ss. 45.
 • Pełnomocnicy ds. kultury i mediów w Republice Federalnej Niemiec, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 39/2006, ss. 71.
 • Konflikt wokół Widocznego Znaku w świetle prasy polskiej, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 56/2009, ss. 144.
 • Kwestia podwójnego nazewnictwa miejscowości na Opolszczyźnie w stosunkach polsko-niemieckich, „Opinie i Ekspertyzy” nr 5/2004, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 44.
Biuletyny Instytutu Zachodniego

Numer wewnętrzny: 306


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640